Event Time
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Thỏ Ngọc (Lunar Rabbit) 2, 3 18:15
Huyết Lâu (Blood Castle) 2,3 18:30
Hỗn Nguyên Lâu (Chaos Castle) 2, 3 19:00
Quảng Trường Quỷ ( Devil Square) 2, 3 19:45
Năm mới (New Year Event) 2, 3 20:00
Phù Thủy Trắng (White Wizard) 2, 3 20:15
Rồng Đỏ 2, 3 20:45
Vua Xương (Skeleton King) 2, 3 21:15
Boss Vip 2 21:30
Boss Vàng 2, 3 22:00
Mùa Hè (Summer Event) 2, 3 22:20

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU T&T ⏰TEST: 15/06/2024 - ⏰OPEN: 17/06/2024!